سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه بیرجند


  • نام کاربری و کلمه عبور شما ، همان نام کاربری و کلمه عبور سامانه پویا میباشد
  • برای ورود نیاز است حساب شمادر سامانه پویا فعال باشد ، در صورتی که حساب شما راکد میباشد امکان ورود را نخواهید داشت
  • حساب شما در سامانه پویا باید برنامه درسی فعال برای ترم جاری را داشته باشد