درس های دکتری مطالعات برنامه درسی


درس‌های موجود

کاربرد روش های آماری در برنامه درسی

  • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
  • استاد: محمد خراشادي زاده

برنامه ريزي درسي در آموزش مجازي(دکتری)

  • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش

  • استاد: دکتر هادي پورشافعي
  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

سمينار در برنامه درسي(دکتری)

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

نظريه هاي برنامه درسي (دکتری)

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی