درس های دکتری مطالعات برنامه درسی


درس‌های موجود

اصول و روش هاي طراحي و اجرا و ارزشيابي برنامه

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
  • استاد: حسین شکوهی فرد

برنامه ريزي درسي در آموزش مجازي(دکتری)

  • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش

  • استاد: دکتر هادي پورشافعي
  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

سمينار در برنامه درسي(دکتری)

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

نظريه هاي برنامه درسي (دکتری)

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی