درس‌های موجود

مبانی، مقدمات، آشنایی با رایانه

  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

متون انگلیسی2

  • استاد: خانم دکتر ليلي سيفي

مقدمات آرشیو

  • استاد: خانم دکتر ليلي سيفي