درس‌های موجود

نظریه های یادگیری کاربردی

  • استاد: خانم دکتر ميترا راستگو مقدم

اختلالات يادگيري

  • استاد: خانم دکتر ميترا راستگو مقدم

روانشناسي شناختي

  • استاد: خانم دکتر ميترا راستگو مقدم

نظريه وروشهاي اموزش

  • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی