درس‌های موجود

آزمون ها

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

آموزش بزرگسالان

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

آموزش تفكر به كودكان و نوجوانان

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: فاطمه نادري

ارزشیابی آموزشی

 • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
 • استاد: ندا باقري مهياري

الگوها و روش هاي تدريس

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: فاطمه نادري

پروژه تحقیقاتی

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی

پروژه تحقیقاتی-کارشناسی

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

تاریخ آموزش و پرورش

 • استاد: الهام حسين پور
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: هادي سليمانپور

تربيت رسانه اي

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

تکنولوژی آموزشی

 • استاد: مریم ایزی
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

تولید محتوای الکترونیکی

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: محمد علي پور

روش تحقیق کارشناسی

 • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
 • استاد: محمدرضا فاتح

زبان انگلیسی

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

طراحی آموزشی-Instructional Design

در این درس نظریه ها و مدل های طراحی آموزشی بحث و دانشجویان از طریق چند پروژه با الگوهای طراحی آموزشی گانیه، مریل، کلر و رایگلوث آشنا می شوند. In this course , theories and Instructional d…
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: علي زارع مقدم

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

 • استاد: مریم ایزی
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

کاربرد مقدمات کامپیوتر

 • استاد: ثريا رودي علي آبادي
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: فاطمه نادري