درس‌های موجود

اولین همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

 • استاد: عاطفه آجري آيسک
 • استاد: امين احمدي بيرگاني
 • استاد: فاطمه اکبري آواز
 • استاد: احمد بخشي
 • استاد: محمدرضا بخشي
 • استاد: نغمه بهبودي
 • استاد: مرتضي تهامي
 • استاد: احمد خسروي
 • استاد: سحر ذکاوت
 • استاد: اعظم رسولي
 • استاد: زهرا رضائي
 • استاد: علي رضايي
 • استاد: سمانه سالک
 • استاد: طاهره شيخي
 • استاد: عباسعلي صادقي دهنودشت
 • استاد: مليحه صمدي
 • استاد: جعفر عباسي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: مريم عزيزيان
 • استاد: مصطفي فروتن تنها
 • استاد: رقيه کاردل ايلواري
 • استاد: الهام کدخدا
 • استاد: حبيب کشاورز
 • استاد: نگار کهن پور
 • استاد: حسين کوهستاني
 • استاد: مهديه مودي
 • استاد: سعيد نسترني
 • استاد: زهرا نورايي نيا
 • استاد: فاطمه نيک روش

جلسات معاونت آموزشی - 2

 • استاد: علي اميني
 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: محمد بهنام فر

شوراها و کمیته های معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • استاد: سيدحامد حميدزاده
 • استاد: علي زنگوئي
 • استاد: علي زنگوئي

کانون بسیج اساتید

 • استاد: سيد جواد حسيني واشان
 • استاد: سيدجواد حسيني واشان
 • استاد: محمد علي آبادي
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان
 • استاد: محمود فال سليمان

اتاق جلسات هيات امنا

 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محسن فرشاد
 • استاد: ابوالفضل ندايي

کانون صنفي استادان دانشگاه بيرجند

 • استاد: محمد رضا آقا ابراهيمي
 • استاد: محمدرضا آقاابراهيمي

جلسه ۷۳

 • استاد: منيره رضايي
 • استاد: مفيد شاطري
 • استاد: مفيد شاطري

اتاق جلسات دفتر همکاري هاي علمي بين الملل

 • استاد: مهران تقي پور گرجي کلائي

جلسات سازمان نظام مهندسي ساختمان

 • استاد: سيدرضا سرافرازي
 • استاد: حميد سزاوار

آموزشهاي بهداشتي مرکز درمان

 • استاد: رويا عقيلي
 • استاد: مجيد کلاته بجدي

RES-ROOM2

 • استاد: سمانه پنجابي
 • استاد: زهرا خراساني
 • استاد: علي سعيدي
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: مريم شيدفر
 • استاد: هادی فرهادیان
 • استاد: حميدرضا نجفي
 • استاد: حميدرضا نجفي

RES-ROOM1

 • استاد: سمانه پنجابي
 • استاد: مجيد جامي الاحمدي
 • استاد: مجيد جامي الاحمدي
 • استاد: زهرا خراساني
 • استاد: علي زراعتکارمقدم
 • استاد: رضا سرحدي
 • استاد: علي سعيدي
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: مريم شيدفر
 • استاد: هادي فرهاديان
 • استاد: حميدرضا نجفي

اتاق 1 جلسات معاونت آموزشي

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: مليحه بيجاري
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: مجيد کلاته بجدي

جلسات معاونت آموزشی

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: علي اميني
 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: عباس خاشعي
 • استاد: عباس خاشعي سيوكي
 • استاد: حسين خاشعي سيوکي
 • استاد: عباس خاشعي سيوکي

شوراي تحصیلات تکميلي دانشگاه

 • استاد: زينت احراري مقدم درميان
 • استاد: صادق پاسبان

اتاق جلسات تشکل ها-معاونت فرهنگي

 • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
 • استاد: محمد اکبري بورنگ
 • استاد: سيدحامد حميدزاده
 • استاد: حميد سيف الهي مقدم
 • استاد: محمدامين شاه حيدري پور
 • استاد: سيدعمادالدين عطايي اردستاني
 • استاد: جواد منصوري باجگيران

کمیته رکود علمی اعضاء هیأت علمی

 • استاد: محمد رضا آقا ابراهيمي
 • استاد: محمدرضا آقاابراهيمي
 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: مرضيه ثاقب جو
 • استاد: مرضيه ثاقب جو
 • استاد: مرضيه ثاقب جو
 • استاد: عبدالرضا رضائي فرد
 • استاد: عبدالرضا رضائي فرد

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی - اعضاء هیأت علمی

 • استاد: حسين اقدامي
 • استاد: مرتضی حجازیان
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: محمدمهدي خطيب
 • استاد: محمدمهدي خطيب
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: حسين فرزانه پور

سالن جلسات روابط عمومی

 • استاد: محمدحسن رفيعي زاده
 • استاد: ابوالفضل ندايي

اتاق شماره 1 جلسات معاونت فرهنگی

 • استاد: محمد حسين زنجيري