درس‌های موجود

جلسه برنامه و بودجه

 • استاد: نرگس اسد اللهی
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محمد خراشادي زاده
 • استاد: محمد خراشادي زاده

جلسه شورای دانشگاه

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: سيديوسف احمدي بروغني
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: حسن امامي
 • استاد: حسين باراني
 • استاد: محمدعلي بهداني
 • استاد: علي ثقه الاسلامي
 • استاد: محمد علي جعفري
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محمد خراشادي زاده
 • استاد: حسين خزيمه نژاد
 • استاد: محمدحسين خسروي
 • استاد: محسن خورشيدزاده
 • استاد: مسعود ديدارخواه
 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري
 • استاد: علي زنگوئي
 • استاد: محمدحسين سالاري فر
 • استاد: محمدهادي شهاب
 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: سامان فرزين
 • استاد: محسن فرشاد
 • استاد: سيدمرتضي موسوي
 • استاد: سيده عذرا ميرکاظمي
 • استاد: حميدرضا نجفي
 • استاد: حمزه نخعي مطلق
 • استاد: ناصر ندا
 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

جلسه شورای آموزشی دانشگاه

 • استاد: محمدحسين خسروي

شورای پژوهشی دانشگاه

 • استاد: محسن آيتي
 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: مرتضي اسمعيل نژاد
 • استاد: مجتبی امیر آبادی زاده
 • استاد: روح الله خاني
 • استاد: روح اله خاني
 • استاد: علي زارعي
 • استاد: سارا سبحاني
 • استاد: علي سعيدي
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: علي شهيدي
 • استاد: حسن فرسي
 • استاد: شعله قلاسي مود
 • استاد: مهدي مقرنسي
 • استاد: حميدرضا نجفي
 • استاد: ناصر ندا
 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

شورای مديران حوزه آموزشی

 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: حسين اقدامي
 • استاد: حسن امامي
 • استاد: صادق پاسبان
 • استاد: هادي پورشافعي
 • استاد: سيده عاطفه حسيني
 • استاد: محمدحسين خسروي
 • استاد: محسن خطيبي نيا
 • استاد: محمدعلي رستمي نژاد
 • استاد: محمدحسن سياري زهان
 • استاد: مفيد شاطري
 • استاد: مرتضي قرباني
 • استاد: مجيد کلاته بجدي
 • استاد: سيدمرتضي موسوي
 • استاد: مهدي ناصري

هیئت رئیسه دانشگاه

 • استاد: محسن آيتي
 • استاد: آقاي دکتر محسن آیتی
 • استاد: سيدوحيد اسلامي
 • استاد: محمد علي جعفري
 • استاد: احمد خامسان
 • استاد: محسن خورشيدزاده
 • استاد: علي زنگوئي
 • استاد: محسن فرشاد
 • استاد: حميدرضا نجفي