درس‌های موجود

حقوق جزای اختصاصی ۳

 • استاد: محمدعلي طاهري بجد

مبانی آب و هواشناسی

شرايط جوي موقت و معيني كه براي مدت كوتاهي در يك مكان معين غالب مي گردد را هوا گويند.
 • استاد: مرتضي اسماعيل نژاد

منطق تصور

 • استاد: ميترا قديمي

حقوق تجارت دو شرکتهای تجاری

 • استاد: عاطفه آجري آيسک

حقوق مدنی هفت

 • استاد: عاطفه آجري آيسک

آموزش عربی2

ادامه مباحث مربوط به اسم و کارکردهای آن در متن عربی
 • استاد: علی اكبر محمدی

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

 • استاد: عباس واعظ زاده

منطق 2

 • استاد: محمدهادي شهاب

جغرافياي فرهنگي

 • استاد: محمد حجي پور

مباني اب وهواشناسي 2

 • استاد: مرتضي اسمعيل نژاد

تحليل فضايي

 • استاد: محمد حجي پور

آمار و احتمالات (1)

 • استاد: محمد قاسم اکبري