درس‌های موجود

مجله مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

به نام خدا سلام با توجه به صدور مجوز انتشار دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای هنر ادبیات و علوم انسانی و محدودیت زمان انتشار شماره ای اول و دوم، برگزاری مرتب و منظم جلسات…
 • استاد: ابراهيم محمدي

جلسات دوفصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

به نام خدا سلام باتوجه به آغاز به کار مجله مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، ضرورت دارد هر چه زودتر جلسات هیات تحریریه و جلسات مربوط به امور اجرایی مجله …
 • استاد: ابراهيم محمدي

اتاق جلسه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی

به نام خدا سلام بررسی مراحل پیشرفت رساله ها و پایان نامه ها زمانی بهتر  و درست تر انجام می شود که امکان گفت و گوی مستقیم و زنده استاد راهنما و دانشجو، همراه با دیدن …
 • استاد: ابراهيم محمدي

اتاق جلسات هیأت تحریریه و مسئولان پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

به منظور تبادل نظر در امور مجله ضروری است که امکان برگزاری جلسه مجازی فراهم شود.
 • استاد: سيدمهدي رحيمي

اتاق جلسات دفاع دانشکده علوم انسانی

 • استاد: مرتضي اسمعيل نژاد
 • استاد: سيدمهدي رحيمي
 • استاد: اکبر شايان سرشت
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي
 • استاد: زينب نوروزي
 • استاد: مرادعلي واعظي
 • استاد: مرادعلي واعظي