درس‌های موجود

زبان تخصصی

  • استاد: حامد وحدت نژاد

سیگنال‌ها و سیستم‌ها

  • استاد: حسين الياسي

سیستم های کنترل خطی

  • استاد: حسين الياسي

کنترل مدرن

  • استاد: حسين الياسي

توزیع انرژی الکتریکی

در این درس مباحث مرتبط با تحلیل، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی ارائه می‌شود.
  • استاد: حميد فلقي

طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت

  • استاد: محمدعلي شمسي نژاد

ماشین 2

  • استاد: محمدعلي شمسي نژاد

ماشین مخصوص

آشنایی با ماشینهای الکتریکی مخصوص
  • استاد: محمدعلي شمسي نژاد

الکترونیک قدرت 1

  • استاد: محمدعلي شمسي نژاد