درس‌های موجود

شبکه های کامپیوتر انتقال داده

  • استاد: جواد زراعتکار مقدم

مشترک کلیه گروههای آزمایشگاه کنترل

جلسات مشترک و متفرقه برای کلیه دانشجویان تمامی گروههای آزمایشگاه کنترل
  • استاد: حجت حاجي ابادي

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 3

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 2

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 2

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 1

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2

  • استاد: نازيلا ديواني ويس