درس‌های موجود

جلسه گروه

 • استاد: فاطمه يوسف زاده

استنباط آماری 2

تدریس درس فوق در مقطع ارشد رشته آمار در نیمسال دوم 99-98 در برنامه من میباشد.
 • استاد: محمد خنجري صادق

مباحثی در آمار کاربردی

روزهای شنبه 17 و 24 اسفند ساعت 8 تا 10  کلاس مجازی برگزار میشود لطفا نرم افزار R را نصب کنید
 • استاد: يداله واقعي

احتمال 2 رونوشت 1

درس مربوط به مقطع دکتری آمار است.کد درس در سیستم آموزش:2410357
 • استاد: سارا جمهوري

آشنایی با آمار رسمی

در صورت فراهم شدن بستر نرم افزاری برای دانشجویان 3 جلسه درسی( دو جلسه در اسفند) و یک جلسه در هفته دوم فروردین بصورت مجازی برگزار میشود
 • استاد: يدالله واقعي

مباني سيستمهاي ديناميکي

 • استاد: اميد ربيعي مطلق

جبر

 • استاد: حسين فضائلي مقيمي

زبان تخصصي ( رياضيات )

 • استاد: اسداله محمودزاده وزيري

ترکيبات وکاربردها

 • استاد: اسداله محمودزاده وزيري

پروژه کارشناسي

 • استاد: اعظم کاهني

پروژه کارشناسي

 • استاد: مسعود امان

آمار و احتمال مقدماتي

 • استاد: محسن عارفي

آشنايي با آمار ر سمي

 • استاد: يداله واقعي

مباني کامپيوتر وبرنامه سازي

 • استاد: زهرا اخلاقي راد

رياضيات عمومي 2

 • استاد: ابراهيم نصرآبادي

سمينار

 • استاد: اعظم کاهني

سمينار

 • استاد: حسين فضائلي مقيمي

جبر پيشرفته

 • استاد: اعظم کاهني

مباني ماتريسها وجبر خطي

 • استاد: اعظم کاهني

فيزيک عمومي

 • استاد: عباس عابدي