درس‌های موجود

کلاس هفتگي راهنمايي و مشاوره دانشجويان دکتري

  • استاد: محمدرضا ميري
  • استاد: ابراهيم نصرآبادي

ریزرخساره

درس کارشناسی ارشد است
  • استاد: سيدناصر رئيس السادات

جلسه گروه

  • استاد: فاطمه يوسف زاده

استنباط آماری 2

تدریس درس فوق در مقطع ارشد رشته آمار در نیمسال دوم 99-98 در برنامه من میباشد.
  • استاد: محمد خنجري صادق

مباحثی در آمار کاربردی

روزهای شنبه 17 و 24 اسفند ساعت 8 تا 10  کلاس مجازی برگزار میشود لطفا نرم افزار R را نصب کنید
  • استاد: يداله واقعي

احتمال 2 رونوشت 1

درس مربوط به مقطع دکتری آمار است.کد درس در سیستم آموزش:2410357
  • استاد: سارا جمهوري