درس‌های موجود

معماری کامپیوتر

 • استاد: علي رضا محمودي

course123

 • استاد: mrjavad123 mrjavad123

فیزیک مکانیک و حرارت

 • استاد: فهيمه حبيبي

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

 • استاد: فهيمه حبيبي

پروژه

 • استاد: سجاد محمدزاده

محاسبات عددي

 • استاد: بهناز هدايت فر

پروژه

 • استاد: مهديه هادي

پروژه

 • استاد: سجاد محمدزاده

پروژه

 • استاد: سجاد محمدزاده

پروژه

 • استاد: محمد سروري

زبان ماشين واسمبلي

 • استاد: صادق پاسبان

طراحي الگوريتمها

 • استاد: اميرکيوان شفيعي

پروژه

 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

پروژه

 • استاد: مهدي توراني

پروژه

 • استاد: مهدي توراني

پروژه

 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

پروژه

 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

پروژه

 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

پروژه

 • استاد: جواد زراعتکار مقدم

کارآموزي

 • استاد: محمد سروري