درس‌های موجود

وبینار علمی

 • استاد: دکتر حميد رضا جمالي مهمويي
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

زبان عمومی 1 دانشگاه امیرکبیر

 • استاد: مریم فال سلیمان

وبینار

 • استاد: ارائه دهنده الکترونیکی
 • استاد: مریم ایزی

کارگاه آموزش الکترونیکی ویژه کارکنان

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

کارگاه آموزش الکترونیکی وِیژه اساتید

این درس جهت برگزرای کارگاه آشنایی با آموزش الکترونیکی ویژه اساتید محترم دانشگاه بیرجند است
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

درس آزمایشی

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

آشنایی با آموزش الکترونیکی

 • استاد: استاد آزمايشي
 • استاد: کاربر آزمایشی
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد