درس‌های موجود

آشنایی با آموزش الکترونیکی

 • استاد: استاد آزمايشي
 • استاد: کاربر آزمایشی
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

درس آزمایشی

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

زبان عمومی 1 دانشگاه امیرکبیر

 • استاد: مریم فال سلیمان

کارگاه آموزش الکترونیکی وِیژه اساتید

این درس جهت برگزرای کارگاه آشنایی با آموزش الکترونیکی ویژه اساتید محترم دانشگاه بیرجند است
 • استاد: محمدرضا اسدي يونسي
 • استاد: امیر اشرفی
 • استاد: فیصل اطمینان
 • استاد: علی ایزانلو
 • استاد: علی بهنام فرد
 • استاد: علی حسن آبادی
 • استاد: محبوبه سادات حسین زاده
 • استاد: سید محمدرضا خلیل نژاد
 • استاد: سید ناصر رئیس السادات
 • استاد: مسلم رستم پور
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد
 • استاد: محمدرضا رضائیان دلوئی
 • استاد: سیدرضا سرافرازی
 • استاد: حمید سعادت‌فر
 • استاد: علی سعیدی
 • استاد: لیلی سیفی
 • استاد: حسین شکوهی فرد
 • استاد: فاطمه طاهرپور
 • استاد: زهره علیزاده
 • استاد: هادی علیزاده نوقابی
 • استاد: علیرضا فرخی
 • استاد: هادی فرهادیان
 • استاد: سید همایون فرهنگ فر
 • استاد: علی اكبر محمدی
 • استاد: سهراب محمودی
 • استاد: فرید مرادی نژاد
 • استاد: مرتضی مزگی نژاد
 • استاد: هما ملایی
 • استاد: سعید مودی
 • استاد: مهدی ناصری
 • استاد: مهدی نصرآبادی
 • استاد: سعید یوسفی

کارگاه آموزش الکترونیکی ویژه کارکنان

 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد

وبینار

 • استاد: ارائه دهنده الکترونیکی
 • استاد: مریم ایزی

وبینار علمی

 • استاد: دکتر حميد رضا جمالي مهمويي
 • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد