درس‌های موجود

شيمي عمومي

 • استاد: مريم قربان زاده

مديريت وحسابداري

 • استاد: فاطمه شاهي

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: جواد چزگي

کارورزي 2

 • استاد: فهيمه سينايي

کارورزي 2

 • استاد: زهره سادات پورتقي

پروژه

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

پروژه

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

جانورشناسي

 • استاد: مسعود ديدارخواه

خاکشناسي عمومي

 • استاد: فهيمه فولادشکن