درس‌های موجود

رياضيات عمومي

 • استاد: فاطمه جاهد

شيمي عمومي

 • استاد: مريم قربان زاده

مديريت وحسابداري

 • استاد: فاطمه شاهي

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: جواد چزگي

کارورزي 2

 • استاد: فهيمه سينايي

کارورزي 2

 • استاد: زهره سادات پورتقي

پروژه

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

ژنتيک

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

پروژه

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

جانورشناسي

 • استاد: مسعود ديدارخواه

اقتصاد منابع طبيعي

 • استاد: رضا ياري

خاکشناسي عمومي

 • استاد: فهيمه فولادشکن

ريخت شناسي و رده بندي گياهي

 • استاد: رضا طاهرپورکلانتري