درس‌های موجود

کیفیت آب تکمیلی

درس کیفیت آب تکمیلی از دروس اختیاری دوره دکتری منابع آب گروه علوم و مهندسی آب است
  • استاد: علي شهيدي

مهندسی منابع آب تکمیلی

درس مهندسی منابع آب از دروس اختیاری گرایش ارشد منابع آب گروه علوم و مهندسی آب است
  • استاد: علي شهيدي

آزمایشگاه طراحی سامانه های زهکشی

آزمایشگاه بخش عملی درس است
  • استاد: علي شهيدي

طراحی سامانه های زهکشی

درس طراحی سامانه های زهکشی از دروس تخصصی اجباری برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم و مهندسی آب می باشد
  • استاد: علي شهيدي

پرورش طیور

  • استاد: سيدجواد حسيني واشان

جیره نویسی دام وطیور

  • استاد: سيدجواد حسيني واشان