درس‌های موجود

سیستم های انتقال آب

  • استاد: علی سعیدی

ترمودینامیک پیشرفته

  • استاد: علی سعیدی

طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع

https://en.wikipedia.org/wiki/Heating,_ventilation,_and_air_conditioning
  • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري

مقررات ملی ساختمان

  • استاد: محمد اکبري

فتوگرامتری

  • استاد: محمد اکبري

نقشه برداری و عملیات

  • استاد: محمد اکبري

کنترل اتوماتیک

  • استاد: مهدي راغبي