درس‌های موجود

انجمن علمی عمران

 • استاد: محمديوسف وحيديان اردکاني

مکانیک سنگ پیشرفته

 • استاد: حسين نوفرستي

مدلسازی ذخایر معدنی

 • استاد: حسين نوفرستي

استاتیک

 • استاد: حميدرضا ناصري

دینامیک

در این درس اصول دینامیک شامل سینماتیک و سینتیک ذره و همچنین سینماتیک و سینتیک اجسام صلب ارائه خواهد شد.
 • استاد: سيد بروقاني

تئوری الاستیسیته

در این درس مبانی تئوری الاستیسیته ارائه خواهد شد.
 • استاد: سيد بروقاني

طراحی مبدلهای حرارتی

به طور کلی مبدل های حرارتی بخش مهمی از تجهیزات صنعتی موجود در کارخانجات و پالایشگاهها را تشکیل می دهند . دسته بندی اصلی این مبدل ها بشامل مبدل های دولوله ای، پوسته و ل…
 • استاد: سيدابوذر فنايي

تبدیل مستقیم انرژی

به طور کلی تبدیل مستقیم انرژی به معنی اجزایی هستند که انرژی الکتریکی را بدون واسطه موتور مکانیکی و توربین مستقیما از منبع اصلی انرژی تولید میکنند. مهمترین تجهیزات ت…
 • استاد: سيدابوذر فنايي

تحلیل سازه ها

 • استاد: حميدرضا ناصري

پروژه

 • استاد: مهدي نصرآبادي

پروژه

 • استاد: وحيد اربابي

پروژه

 • استاد: سيدمجيد ملک جعفريان

پروژه

 • استاد: سعيد رهنما

پروژه

 • استاد: وحيد اربابي

پروژه

 • استاد: امير اشرفي

پروژه

 • استاد: سيدمحمدحسين سيدکاشي

پروژه

 • استاد: مهدي راغبي

پروژه

 • استاد: سعيد رهنما

پروژه

 • استاد: علي حسن آبادي

پروژه

 • استاد: سيدابوذر فنائي