درس‌های موجود

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 6

 • استاد: نرجس خليلي مقدم

آزمایشگاه فیزیک پایه

 • استاد: نرجس خليلي مقدم

آزمایشگاه فیزیک عمومی 4

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک عمومی1 رونوشت 1

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 5

 • استاد: کاظم يوسفي روبيات

فیزیک پایه 1

 • استاد: کاظم يوسفي روبيات

1322213-9

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده

2606010-11

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده

1322213-6

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده

آزمایشگاه فیزیک ۱ رونوشت 11

 • استاد: مهناز محمدي

آزمایشگاه فیزیک ۱ رونوشت 10

 • استاد: مهناز محمدي

آزمایشگاه فیزیک ۱ رونوشت 9

 • استاد: مهناز محمدي

ازمایشگاه فیزیک ۲ رونوشت 2

 • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک عمومی ۱

 • استاد: مرضيه مصطفايي

آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 رونوشت 1

آزمایشگاه فیزیک عمومی 2 رشته فیزیک با کد 055-14-11 گروه 2
 • استاد: مريم خراشادي زاده

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 3

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 گروه شیمی با کد040-16-11 گروه 4
 • استاد: مريم خراشادي زاده

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 8

آزمایشگاه فیزیک 1 رشته معدن با کد 142-18-13 گروه 1
 • استاد: مريم خراشادي زاده

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 7

آزمایشگاه فیزیک 1 رشته معدن با کد 142-18-13 گروه 3
 • استاد: مريم خراشادي زاده

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 6

آزمایشگاه فیزیک 1 رشته معدن با کد 455-18-13 گروه 2
 • استاد: مريم خراشادي زاده