درس‌های موجود

کریستالوگرافی

  • استاد: علیرضا فرخی

شیمی معدنی پیشرفته

  • استاد: علیرضا فرخی

شیمی معدنی 2

بررسی شیمی ترکیبات کوئوردیناسیونی عناصر واسطه
  • استاد: علیرضا فرخی