این طبقه برای جلسات دفاع ساخته شده است


درس‌های موجود

جلسه دفاع پیشنهاده پژوهش

  • استاد: دکتر محمد اکبري بورنگ
  • استاد: دکتر محمد علي رستمي نژاد