دورس کارشناسی ارشد گرایش های مختلف علم اطلاعات


درس‌های موجود

مدیریت آرشیو

  • استاد: خانم دکتر ليلي سيفي

نظام های اطلاعات مدیریت

  • استاد: خانم دکتر ليلي سيفي