درس‌های موجود

مبانی الکترونیک دیجیتال

لطفا ایجاد شود. درخواست آزمایشی

تاریخ تحلیل صدر اسلام

  • استاد: دکتر سيد محمد سعيدي

فارسی عمومی

  • استاد: دکتر ابراهيم محمدي

زبان عمومی 1

  • استاد: مهندس حميده محمدي

ریاضی عمومی 2

  • استاد: دکتر اعظم کاهني

ریاضی عمومی 1

  • استاد: دکتر اعظم کاهني