درس‌های موجود

تاریخ تحلیل صدر اسلام

  • استاد: دکتر سيد محمد سعيدي

درس درخواستی آزمایشی

این درس با هدف آزمایش درخواست ایجاد شده است

ریاضی عمومی 1

  • استاد: دکتر اعظم کاهني

ریاضی عمومی 2

  • استاد: دکتر اعظم کاهني

زبان تخصصی برای دانشجویان فیزیک

این درس زبانانگلیسی تخصصی برای دانشجویان فیزیک دوره ی کارشناسی است.
  • استاد: فیصل اطمینان

زبان عمومی 1

  • استاد: مهندس حميده محمدي

فارسی عمومی

  • استاد: دکتر ابراهيم محمدي

فولاد

  • استاد: سیدرضا سرافرازی

مبانی الکترونیک دیجیتال

لطفا ایجاد شود. درخواست آزمایشی